Luns, 26 Feb. 2024

Actualizado10:50:26 PM GMT

Estás en Gondomar O goberno de Gondomar levará ao pleno da próxima semana, a aprobación inicial do PXOM

O goberno de Gondomar levará ao pleno da próxima semana, a aprobación inicial do PXOM

Correo-e Imprimir PDF
gondo-centro

Será o vindeiro xoves 18 de setembro nun pleno convocado aos efectos de debater a aprobación inicial do planeamento urbanístico. O goberno adianta que presentará o mesmo documento que se ven traballando coa empresa redactora EPTISA, con entrada por rexistro no Concello o pasado mes de marzo. Documentación que fóra entregada no mes de abril ao resto da oposición, que ata de agora manifestou a súa desaprobación co mesmo. O debate terá lugar en 7 días nunha corporación na que o goberno atopase en minoría. Igualmente as autoridades de Gondomar adiantan a forma que regularán a suspensión de licenzas urbanísticas que nalgúns casos poden chegar aos dous anos.

O goberno adianta a súa proposta

“Debido a longo prazo tramitación de aprobación do plan xeral, a corporación municipal propón o seguinte acordo para levar a cabo no Pleno que se celebrará o vindeiro xoves día 28 de setembro:”, sinala un comunicado emitido este xoves pola alcaldía. Neste senso adianta unha serie de medidas relativas ao outorgamento e suspensión de licenzas urbanísticas, que por lei debe acometerse.

-Aprobar inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Gondomar con rexistro de entrada nº1902 do 31 de marzo de 2014.

Regulación da suspensión de licenzas segundo o tipo de solo.

-Suspender o procedemento de outorgamento de licenzas e comunicacións previas de obras e actividades nas áreas afectadas segundo os seguintes criterios en función dos diferentes chans:

a)Chan urbano consolidado: só se suspenderán licenzas nos casos nos que, aínda que se cumpran as vixentes normas subsidiarias, non coincidan coa ordenación proposta no PXOM.

b)Chan urbano non consolidado: naqueles ámbitos nos que tanto as Normas Complementarias e Subsidiarias de Pontevedra de 1991 (NNSS) como o PXOM en tramitación estean relegados a plans especiais de reforma interior, con independencia de que fosen parcialmente edificados, deberá suspenderse calquera iniciativa de desenvolvemento destes plans a non ser que xa estea indicada o seu tramitación, estando pendente unicamente de aprobación definitiva e que se recolle no documento do PXOM como plan en tramitación.

c)Chan de núcleo rural: só se concederán licenzas naqueles núcleos rurais que aparezan delimitados nas vixentes NNSS da provincia de Pontevedra de 1991 e no documento do PXOM coa delimitación e parcela mínima máis restritiva.

c)Chan urbanizable: non se autorizará ningunha iniciativa de planificación de desenvolvemento.

d) Chan rústico: as licenzas para actividades ou edificacións estarán supeditadas aos correspondentes informes sectoriais segundo as categorías de chan rústico que establece o PXOM e a autorización autonómica.

Licenzas de obra menor.

Desde o Concello infórmase que a suspensión de licenzas non afectará a aquelas licenzas ou comunicacións previas relativas a obras menores de mera conservación e aquelas obras necesarias para o mantemento do uso preexistente, que en calquera caso outorgaranse sen dereito a indemnización e sen prexuízo da obtención das correspondentes autorizacións previas sectoriais.

Licenzas con ata dous anos de suspensións

A suspensión de licenzas e comunicacións previas afecta a aqueles casos nas que as súas determinacións supoñan unha modificación do réxime urbanístico vixente, sinala o comunicado. Aínda que  poderanse outorgar licenzas e presentar comunicacións previas de obras e actividades respectando a normativa urbanística vixente a data actual do Concello sempre que respecten as determinacións do novo plan xeral. Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos a contar desde devandita aprobación e en calquera caso extinguirase coa aprobación definitiva do plan.

En caso de ser aprobado inicialmente o PXOM.

-Trámite de información pública durante dous meses contados a partir do día seguinte á súa publicación no DOG e nos diarios de prensa escrita.

-Darlle audiencia aos Concellos limítrofes polo prazo de dous meses para que poidan presentar alegacións e documentos que estimen oportunos.